Mặt Bằng Căn Hộ Điển hình Block M
M1-02M1-01M1-03M1-04M1-05M1-06M1-07M1-08M1-09M1-10M1-11M1-12M1-13M1-14M1-15M2-01M2-13M2-14M2-15M2-12M2-08M2-11M2-10M2-09M2-07M2-06M2-05M2-04M2-03M2-02

M1-02

Căn hộ M1-02

M1-01

Căn Hộ M1-01 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-03

Căn Hộ M1-03 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-03 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-04

Căn Hộ M1-04 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-04 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-05

Căn Hộ M1-05 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-05 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-06

Căn Hộ M1-06 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-06 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-07

Căn Hộ M1-07 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-08

Căn Hộ M1-08 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-09

Căn Hộ M1-09 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-09 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-10

Căn Hộ M1-10 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-10 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-11

Căn Hộ M1-11 Q7 Saigon Riverside Complex

(Đang cập nhật hình ảnh)

M1-12

Căn Hộ M1-12 Q7 Saigon Riverside Complex

(Đang cập nhật hình ảnh)

M1-13

Căn Hộ M1-13 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-13 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-14

Căn Hộ M1-14 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-14 Q7 Saigon Riverside Complex

M1-15

Căn Hộ M1-15 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M1-15 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-01

Căn Hộ M2-01 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-01 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-13

Căn Hộ M2-13 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-13 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-14

Căn Hộ M2-14 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-14 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-15

Căn Hộ M2-15 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-12

Căn Hộ M2-12 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-12 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-08

Căn Hộ M2-08 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-08 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-11

Căn Hộ M2-11 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-10

Căn Hộ M2-10 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-10 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-09

Căn Hộ M2-09 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-07

Căn Hộ M2-07 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-07 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-06

Căn Hộ M2-06 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-06 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-05

Căn Hộ M2-05 Q7 Saigon Riverside Complex

Căn Hộ M2-05 Q7 Saigon Riverside Complex

M2-04

Căn Hộ M2-04 Q7 Saigon Riverside Complex

(bản vẽ giống M2-07)

M2-03

Căn Hộ M2-03 Q7 Saigon Riverside Complex

(bản vẽ giống M2-08)

M2-02

Căn Hộ M2-02 Q7 Saigon Riverside Complex