Mặt Bằng Căn Hộ Điển hình Block S
S2-01S2-02S2-03S2-04S2-05S2-06S2-07S2-08S2-09S2-10S2-11S2-12S2-13S2-14S2-15S1-15S1-01S1-02S1-03S1-04S1-05S1-06S1-07S1-08S1-09S1-10S1-11S1-12S1-13S1-14

S2-01

Căn Hộ S2-01 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-02

Căn Hộ S2-02 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-03

Căn Hộ S2-03 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-04

Căn Hộ S2-04 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-05

Căn Hộ S2-05 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-06

Căn Hộ S2-06 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-07

Căn Hộ S2-07 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-08

Căn Hộ S2-08 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-09

Căn Hộ S2-09 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-10

Căn Hộ S2-10 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-11

Căn Hộ S2-11 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-12

Căn Hộ S2-12 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-13

Căn Hộ S2-13 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-14

Căn Hộ S2-14 Q7 Saigon Riverside Complex

S2-15

Căn Hộ S2-15 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-15

Căn Hộ S1-15 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-01

Căn Hộ S1-01 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-02

Căn Hộ S1-02 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-03

Căn Hộ S1-03 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-04

Căn Hộ S1-04 Q7 Saigon Riverside Complex

(giống S1-03)

S1-05

Căn Hộ S1-05 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-06

Căn Hộ S1-06 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-07

Căn Hộ S1-07 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-08

Căn Hộ S1-08 Q7 Saigon Riverside Complex

(giống S1-07)

S1-09

Căn Hộ S1-09 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-10

Căn Hộ S1-10 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-11

Căn Hộ S1-11 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-12

Căn Hộ S1-12 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-13

Căn Hộ S1-13 Q7 Saigon Riverside Complex

S1-14

Căn Hộ S1-14 Q7 Saigon Riverside Complex