Mặt bằng điển hình Q7 Saigon Riverside
Block SaturnBlock UranusBlock MercuryBlock Venus

Block Saturn

Mặt B ằng Block Saturn - Bấm vào đây để xem chi tiết từng căn hộ

Block Uranus

Mặt B ằng Block Uranus - Bấm vào đây để xem chi tiết từng căn hộ

Block Mercury

Mặt B ằng B lock Mercury - Bấm vào đây để xem chi tiết từng căn hộ

Block Venus

Mặt B ằng Block Venus - Bấm vào đây để xem chi tiết từng căn hộ